Posted by: White Knight | Saturday, 8 November, 2008

Kinders en egskeiding 3

Deel Drie

Hertrou en die kind.

Hertrou van die ouer of selfs net ‘n nuwe verhouding is vir die kind nog ‘n vêrdere ervaring in die reeds traumatiese gebeure van egskeiding. Gebeure rakende ‘n nuwe verhouding wat die kind kan beïnvloed moet baie versigtig hanteer word. Enkele gebeure soos deur kinders ervaar word vervolgens bespreek.

Aanvaarding deur beide ouers maak dit vir kinders makliker om die nuwe persoon te aanvaar. Die nuwe persoon in die ouer se lewe kan deur die kind aanvaar word as ‘n goeie vriend en vertroueling maar, ‘n ouer bly ‘n ouer.

Die proses waartydens die kinders aan die nuwe persoon bekend gestel word is baie belangrik en behoort ten alle tye ge lydelik te geskied, anders kan die kind nog meer negatief ingestel word teenoor die persoon. Kinders sal natuurlik voel die nuwe persoon dring in en probeer om hulle ouer te ”steel” veral as die ouer en kind vir ‘n geruime tyd alleen was.

Nuwelinge in ‘n verhouding word baie maklik die fokus van kinders se opgekropte emosies veral as die egskeiding verkeerd hanteer is en kan sodoende die ouers se verhouding probeer beïnvloed of selfs verbreek. Dit is egter ook belangrik om kinders se opinie net as rebels af te maak nie, aangesien hulle in baie gevalle kan aanvoel indien iets verkeerd is, en die ouer ook nie altyd by is om die ander persoon se optrede teenoor die kind te sien nie. Kommunikasie is dus baie belangrik om probleme op te los en ook om vrese te besweer, iets wat tot ‘n gevoel van verwerping by beide partye kan lei.

Die belange van die kind bots in hierdie stadium uit die aard van omstandighede egter lynreg met die van  die ouer. Die ouer voel dat hy of sy geregtig is op geluk en om voort te gaan met hulle lewens, iets wat veroorsaak dat hulle oorsensitief is vir kritiek van enige aard.

Indien die tweede verhouding ook misluk ervaar die kind opnuut die gevoel van verlies. Hierdie tydperk bring ook vir die kind veranderinge mee, ‘n onderwerp wat nie deur kinders begeer word nie.

Nuwe reëls.

Elke nuwe verhouding of fase bring ook nuwe reëls mee. Laat ons dus hierdie reëls soos deur die kind ervaar bespreek.

Die ervaringe van ‘n kind in die “stief familie “ opset behels al die probleme van ‘n gewone gesin sowel as nog vele meer. Dissipline in ‘n familie opset moet ten alle tye gehandhaaf word, dit bring egter mee dat die kind voel die nuwe persoon probeer die ouer se plek inneem. Solank hierdie gevoel by die kind aanwesig is, sal die kind baie moeilik die gesag van die ander persoon aanvaar.

Binne die raamwerk van die nuwe familie vind ons ook dat daar gedurig alliansies gevorm word nl. die ouer en die nuwe maat, ‘n kind en een van die ouers of die kinders onder en teen mekaar. Hierdie groepering lei gewoonlik daar toe dat die ander een voel die ouer of kind word afgerokkel.

Geriewe wat vroeër  vir eie gebruik gereserveer was moet nou gedeel word, andere wat as vanself sprekend aanvaar is, word nou aan bande gelê nl. vrye gebruik van telefoon en kos vat wanneer hulle wil.

Die finansies van die familie word deur ander aangevul en die het nou ook sê oor die aanwending daarvan.

Verskeie familie sirkels word geskep deur die ouers se hertroue nl. eie ouers, moeder en nuwe man en vader met nuwe vrou. Die beweeg van een sirkel na die ander bring elke keer opnuut aanpassing mee vir die kinders.

Die nuwe familie is egter nie die enigste gebeure wat die kind beïnvloed nie.

Skoolwerk.

Die algemene aanvaarde veronderstelling is dat probleme wat ‘n kind by die huis ervaar beïnvloed die gedrag en prestasie by die skool. Tekens van huislike probleme by die kind is sigbaar deur, verswakte konsentrasie; onrustigheid; lusteloos; antisosiale gedrag; aggressie en verswakte prestasie.

Kinders is geneig om nie onderwysers te vertrou nie aangesien die persepsie bestaan dat onderwysers sal uitpraat. Onderwysers het ook al baie kinders se vertroue geskaad deur ontaktvol te wees.

Die maats van kinders word makliker in hulle vertroue geneem maar, indien die reaksie van een maat negatief beleef word sal die kind nie weer maklik poog om die saak te bespreek nie, aangesien dit baie moed van ‘n kind verg om oor probleme te praat. Wanneer die ouer egter mekaar blameer oor die kind se swak skool werk vererger dit slegs die situasie.

Kinders wat se posisie na die egskeiding vinnig normaliseer pas makliker aan by die skool en presteer dus gou weer beter. Kinders wat nie gou gehelp word nie kan naderhand rebelleer en dan moet drastiese stappe soos verwydering na instellings en inrigting later plaasvind om die kind te help.

Kinders verlang dus dat daar ‘n deeglike begrip bestaan en nie net aanvaar moet word dat hulle nou maar probleme het en so moet voort gaan nie.

Opsomming van kinderlike trauma tydens egskeiding.

Kinders het ‘n baie groot behoefte aan ondersteuning en  begrip tydens egskeiding. Al voel die meeste kinder dat hulle liewers so vroeg as moontlik wil weet van die gebeure rakende die egskeiding, wil hulle nie betrokke wees by die besonderhede van die egskeiding self nie.

Die finansiële en materiële aspekte van die egskeiding is vir die kind van minder belang en moet as sulks deur die ouers aanvaar word. Die emosionele impak van die gebeure is van groter belang vir die kind.

Ondersteunings groepe bestaande uit familie en vriende speel ‘n baie groot rol om die kind se trauma te verlig aangesien dit die area is waar die kind geborge voel en makliker kan uiting gee aan gevoelens.

Baie belangrik dat die kinders op geen stadium bloot gestel moet word daaraan om keuses te maak ten opsigte van onderwerpe soos, by watter ouer hulle wil bly; goedkeuring van ‘n nuwe lewensmaat asook kant kies tussen lede van ‘n nuwe gesin.

Die kind se lewe moet voortgaan, daarom is dit nodig om die kind se skool prestasies ook te monitor en sodoende te verseker dat daar spoedige en vinnig opgetree kan word om die kind te help.

Beide ouers moet vir die kind toeganklik wees ten alle tye, terwyl die vader sy pligte ten opsigte van onderhoud moet nakom om verwerping teen te werk.

Nagedagte.

Is die trauma op die kind opgelos in hierdie stadium?  Volgens Judith Wallerstein is die volgende bevindinge gemaak, na aanleiding van ‘n studie wat in 1990 onderneem is. Kinders wat oënskynlik gelukkig voorgekom het na hulle ouers se egskeiding, 10 jaar gelede, se vrese, skuld gevoelens en bekommernisse het weer na bowe gekom  met die aanbreek van hulle eerste liefdes ervaringe of selfs troue. Hierdie is ‘n tendens wat sy as die “sleeper effect” beskryf en het veral meer by dogters voorgekom, wat daarop dui dat kinders hulle gevoelens onder druk, asook dat dogter nie soos geglo word egskeiding beter hanteer as seuns nie.

Ander faktore wat ook in die studie van Julia Tugendhat bespreek is, het betrekking op die effek van ouers se verhoudinge of self huwelike na die egskeiding met lede van ander kultuur groepe en selfs gelowe. Dinge wat ’n  kind se hele bestaan kan omvêrwerp en baie onsekerheid vir die kinders kan meebring. Met die aanvanklike opstel van die dokument was dit nog nie so prominent soos vandag nie. Nog faktore is die hervestiging van partye nie net in ander stede nie maar in sommige gevalle selfs in die buiteland. Wat die verhouding tussen ouer en kind asook die kind se geborgenheid baie affekteer.

Kinders is en bly die partye wat die ergste getref word deur egskeiding en die letsels dra saam in hul gemoed vir die res van hul lewe wat indien nie aangespreek word nie, vir hulle kan lei tot ongelukkige en selfs mislukte volwasse lewens en ook eie huwelike.

Hiermee wil die Hawe vir eers volstaan met die onderwerp, die hele aangeleentheid rondom Egskeiding en die effek op almal betrokke is baie groter as wat hier genoem kon word en indiepte studies oor dit sal biblioteke vol boeke meebring oor die kompleisteit van die mens opsigself.

Die gedagte wat ek hiermee kan afsluit is dus: Ekskeiding is nie maklik nie, maar ‘n realiteit van die hedendaagse lewe. Hanteer dit met deernis en ondersteuning sodat almal veral die kinders hul menswaardigheid behou.

Groete van Huis tot Paleis, Pondok en Varkhok 🙄 😆

Advertisements

Responses

 1. Absolute amazing post, Knight, baie dankie hiervoor – ek dink ek is besonder gelukkig in die sin dat ek geen begeerte het om ‘n verhouding aan te knoop na my egskeiding nie, om ‘n nuwe verhouding met myself te bou en met die lewe is eerste prys, en wat ek wou gehad het.

  Ek wens ek kon ‘n boek skryf daaroor, maar daar is reeds ‘n paar goeies op die mark.
  Enige iemand wat belangstel om oor hul eie ervarings te gesels, anoniem, is welkom om my te kontak by cabano2000@hotmail.com

  Drie maande gelede het ek werklik gedink dis die einde van my lewe, en ek en my kinders gaan op straat beland…En kyk waar is ons nou. Salig gelukkig, met ‘n blink en heerlike nuwe lewe.

  Die heel belangrikste ding in ‘n egskeiding is om altyd die kinders se belang voorop te stel, dis die Goue Reël.

  Ek wens ek kan jou blogplasings hieroor die wêreld vol versprei.

  xx
  Sonia

 2. Ek dink ook hierdie is fantastiese inskrywings! Soos Sonia sê ek hoop mense wat raad soek lees hier!

  Sonia ek is bly dit gaan so goed met jou! 🙂

 3. Dis waar. Die kinders se belange moet heel eerste gestel word.

  Elkeen ervaar egskeiding seker anders, maar dit was vir my vreeslik, juis omdat my eks ons kinders gebruik het om my ‘by te kom.’ Ek kon dit hanteer, maar nie my kinders nie. Daaroor pyn my hart nog steeds, 7 jaar later.

 4. ((Almal)) wat deur die pyn van egskeiding moes gaan. Ongelukkig kan ek nie saampraat nie.


Categories

%d bloggers like this: